11.2.2017 VČS Agrohotel Novoť o 17,00 hod


Poľovnícke združenie Novoť
 

 
  Program VČS dňa 11.2.2017:
1.Zahájenie,schválenie programu podpredseda
2.Voľba overovateľov zapisnice  tajomník
3.Voľba návrhovej a volebnej komisie tajomník
4.Kontrola plnenia uznesenia tajomník
5.Správy  
- správa o činnosti PZ za rok 2016 predseda
- správa o finančnom hospodárení za rok 2016 finanč.hospodár                  
- správa dozornej rady za rok 2016 predseda DR 
- správa poľ.hospodára o splnení plánu lovu za rok 2016 poľ.hospodár
6.Plán hlavných úloh na rok 2017,plán členských schôdzi, plán výboru na rok 2017 predseda               
7.Prijatie nových členov a kandidátov do PZ tajomník
8. Voľby výboru a dozornej rady tajomník
9.Návrh delegáta + náhradníka na snem OPK marec 2017 tajomník
10.Návrh zástupcu PZ do rady OPK tajomník
11.Diskusia podpredseda
12.Prejednanie a schválenie uznesenia z VČS tajomník
13.Zakončenie VČS podpredseda